Ordlista för termer inom belysningsbranschen

Aura Lights ordlista för belysning med definitioner av vanliga termer och begrepp inom belysningsbranschen.

 

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V X Y Z

C

 • COB
  COB (Chip on Board) är en teknik för att paketera flertalet LED-chip under samma fosforyta direkt i kretskortet i en så kallad COB Array. Dioden placeras direkt på en PCB (Printed Circuit Board) vilket ger en högre värmeavledning.

F

 • Färgtemperatur
  Lysrörs ljusfärger anges enligt ett system utformat av International Electrical Commission (IEC). Relationen mellan ljusfärg och färgtemperatur bygger på strålningen från en svart strålkropp vid uppvärmning. Temperaturnivån fastställs utifrån strålningens status under uppvärmning. Färgtemperaturen anges i enheten Kelvin (K). Ljuskällor avsedda för allmänbelysning ligger inom intervallet 2 000–10 000 K och delas in i följande färggrupper:
  Färggrupp          Temperatur           Typ av lysrör
  Varmvitt             2 700–3 500 K     827 Inomhus, 830 Varmvitt, 835 Medelvitt
  Neutralt vitt      3 500–5 000 K     840 Vitt, 845 Extra vitt
  Dagsljus             5 000–6 500 K     865 Dagsljus

Tillbaka till början ↑

 • Färgåtergivning
  Färgåtergivningen anger ljuskällors förmåga att återge färger. Förmågan mäts med hjälp av åtta testfärger och jämförs med en standardreferens. En lampas färgåtergivning anges som ett genomsnittsvärde av åtta färger = Ra. Lampor delas in i olika kvalitetsklasser enligt ett definierat index från International. Electrical Commission (IEC):
  Ra-Klassificering. Typ av lampa 100. Mycket god färgåtergivning
  Glöd- + halogenlampor  90–99
  God färgåtergivning                          Fullfärgslysrör, LED-lampor 80–89
  Låg färgåtergivning                          Enkelfärg, Lysrör 40–79
  Dålig färgåtergivning                          Natriumlampor = Under 40
  I vissa belysningsinstallationer krävs en specifik färgåtergivningsgrad. Kontorsbelysning ska t.ex. ha ett värde på 80–89.   Tillbaka till början ↑

H

 • HF-don Vid användning av urladdningslampor (lysrör eller högtryckslampor) behövs ett HF-don. HF-donet är viktigt av två anledningar:1. Det omvandlar nätströmmen till den tändspänning som krävs för att lamporna ska tändas. 2. Det begränsar strömmen i urladdningsprocessen.Det finns två olika typer av HF-don:1. Konventionella HF-don – bygger på traditionell koppar/järn-teknik, fungerar som lågförlustdon. 2. Elektroniska HF-don – bygger på modern, effektiv högfrekvensteknik. Finns också med dimmerfunktion, vilket är ett växande användningsområde. Tillbaka till början ↑

I

L

 • L70B10 90% av ljuspunkerna har minst 70% ljusflöde kvar.
 • L70B50 50% av ljuspunkterna har minst 70% ljusflöde kvar.
 • LED LED (Light-Emitting Diode, lysdiod) är en halvledarljuskälla. LED-lampor har lång livslängd och hög energieffektivitet. Ljuset bildas genom elektroluminiscens. Tillbaka till början ↑
 • Livslängd För att beskriva lampors ”livslängd” används några olika definitioner och termer. De viktigaste definitionerna:Livslängd som allmänt begrepp avser den tid en lampa brinner innan den är förbrukad. Medellivslängd avser den tid när medelvärdet av alla lampor i en installation. Service Life avser den tid efter vilken ljusmängden i en belysningsinstallation minskar till 80 % av det ursprungliga 100-timmarsvärdet. Service Life beräknas utifrån följande antagande: 10 % bortfall och 10% minskat ljusflöde. Beräkningen utförs enligt IEC/EN 60081 baserat på 3-timmarscykler. Livslängd med 12-timmarscykel används för urladdningslampor som högtrycksnatriumlampor och metallhalogenlampor för exempelvis utomhusbruk. Denna driftcykel stämmer bättre överens med den faktiska användningen (en på-/avslagning per dag) och definieras som den tid efter vilken 10 % av lamporna i en installation är förbrukade. Minskningen av ljusflödet redovisas separat. Tillbaka till början ↑
 • Ljusflöde Ljusflödet är mängden synligt ljus som utstrålas från en ljuskälla. Mäts i lumen (lm). Tillbaka till början ↑
 • Ljusstyrka Ljusstyrkan anger hur mycket ljus som strålar ut i en viss riktning. Mäts i Candela (cd). Tillbaka till början ↑
 • Ljusutbyte Anger en ljuskällas effektivitet och beräknas som ljusflödet dividerat med den elkraft lampan förbrukar (wattförbrukningen). Mäts i lumen per watt (lm/W). Tillbaka till början ↑
 • Luminans Luminansen är den ljusenergi som avges eller reflekteras från ett föremål i en specifik riktning. Mäts i candela per m2 (cd/m2). Tillbaka till början ↑
 • Lysrörsfärg
  Färgtemperaturen bestämmer ljusets karaktär. En låg färgtemperatur (2700K) ger en varmtonad glödljuskaraktär med stor andel rött. En högre färgtemperatur t.ex 4000 K ger ett vitare ljus och 6500 K ger en dagsljusliknande färgupplevelse. Tillbaka till början ↑

M

 • MacAdams
  Dr Lewis MacAdam (1910-1998) var en framstående amerikansk färgforskare som namngivit begreppet MacAdams. MacAdams färgellipser är en serie ellipser runt koordinater i CIE:s färgtriangel. Resultatet anges i SDCM-steg (Standard Deviation of Colour Matching), 0 betyder ingen avvikelse och 10 högsta avvikelse. Ett lågt MacAdams är att eftersträva i kontorsmiljöer där ljusavvikelser mellan armaturer kan påverkar arbetsmiljö negativt. Auras Lights riktvärde för kontorsmiljöer är 3. För utomhusarmaturer är MacAdam värdet inte lika avgörande och därmed är Aura Lights riktvärde 6.

S

 • Service Life
  Service Life bygger på en tretimmars tändcykel och definierar när ljusflödet i en anläggning har sjunkit till 80% av det ursprungliga värdet. Service Life tar hänsyn till både lysrörsbortfall och ljusnedgång.
 • Systemeffekt
  Systemeffekten är summan av ljuskällans effekt och förluster i dess driftdon. Effektiviteten ser man på armaturens verkningsgrad som anges i %.  Det är viktigt att ta hänsyn till både ansluten effekt som startström för en belysningslösning.

T

 • Tändare
  Om ett lysrör används med ett konventionellt don behövs hjälp för att tända lampan. Tändaren avger den startpuls som behövs för att tända ljuskällan. När lampan är tänd är tändaren inte längre aktiv. Elektroniska tändare med säkerhetsegenskaper ger en mjuk tändning med definierad förvärmning och automatisk avstängning när en lampa är trasig. Det minimerar risken för överhettning i armatur. Fortfarande finns den äldre typen av glimtändare att tillgå. Tillbaka till början ↑