Användarvillkor

Välkommen till vår webbplats! Om du fortsätter att utforska och använda den här webbplatsen godkänner du och åtar dig att följa följande användningsvillkor, vilka tillsammans med vår sekretesspolicy reglerar Aura Lights och din relation med avseende på denna webbplats. Om du ogillar något av dessa villkor ber vi dig att inte använda vår webbplats.

 

Med begreppen ”Aura Light”, ”oss” eller ”vi” avses webbplatsens innehavare, med säte på Vretenvägen 2, SE-171-54 Solna. Vårt organisationsnummer är 556491-1088. Med ”du” avses webbplatsens användare eller besökare.

 

Vid användning av den här webbplatsen gäller följande villkor

  • Webbplatsens innehåll är endast avsett som allmän information och för generellt bruk. Det kan ändras utan föregående meddelande.
  • Webbplatsen använder cookies för att hålla reda på besökarnas preferenser. Mer information finns i avsnittet cookies.
  • Varken vi eller tredje part ger några garantier i fråga om riktigheten, aktualiteten, kvaliteten, fullständigheten eller lämpligheten hos den information och det material som återfinns eller erbjuds på den här webbplatsen med avseende på specifika syften. Du är medveten om att informationen och materialet kan innehålla oriktigheter eller fel och vi frånsäger oss uttryckligen allt ansvar för sådana oriktigheter eller fel i den mån lagen medger.
  • Din användning av information eller material på den här webbplatsen sker helt på egen risk och vi bär inget ansvar för den. Du ansvarar för att kontrollera att produkter, tjänster eller information som tillgängliggörs via den här webbplatsen överensstämmer med just dina krav.
  • Webbplatsen innehåller material som ägs av eller licensieras till oss. Detta material inbegriper men är ej begränsat till webbplatsens utformning, layout, utseende, stil och grafik. Reproduktion är förbjuden med undantag för sådan reproduktion som sker i enlighet med upphovsrättspolicyn, vilken utgör en del av dessa villkor.
  • Om varumärken som inte ägs av eller licensieras till innehavaren används på den här webbplatsen meddelas detta på webbplatsen.
  • Otillåten användning av den här webbplatsen kan resultera i skadeståndsanspråk och/eller utgöra ett brott.
  • Ibland kan webbplatsen även innehålla länkar till andra webbplatser. Dessa länkar tillhandahålls för att du lättare ska få tillgång till mer information. De betyder inte att vi rekommenderar webbplatsen(webbplatserna) i fråga. Vi ansvarar inte för innehållet på länkade webbplatser.
  • Din användning av den här webbplatsen och eventuella tvister som uppstår till följd av sådan användning omfattas av tillämplig lagstiftning.